Jakie dokumenty przy kupnie mieszkania ze spadku

DRAGON :)

Temat: dodatek do zakupu/budowy mieszkania/domu
" />witam,
trochę odgrzeję temat ale co tam ....


">Witam. Pytanie moje dotyczy pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego. Rozporządzenie które było już w tym temacie cytowane (z maja 2008), określa temat pomocy na ‟uzyskanie” wg. mnie ‟uzyskanie” nie jest to równoznaczne z zakupem. W naszych komórkach budowlanych otrzymałem jednak odpowiedź że ta pomoc przysługuje jedynie przy zakupie np. mieszkania.
W sytuacji gdy np. w drodze spadku, darowizny itp. form stanie się posiadaczem mieszkania to ta pomoc nie przysługuje. Proszę o informacje czy w którymś oddziale wyraz uzyskanie jest interpretowane inaczej niż zakup. Może ktoś ma już jakieś doświadczenia i w podobnej sytuacji otrzymał tę pomoc.


w tym rozporządzeniu (Dz.U.08.96.617) jest mowa o kupnie mieszkania konkretnie. rozmawiałem z mieszkaniówką w mosgu i kobitka stwierdziła, że w akcie notarialnym ma być wpis o zakupie a nie darowiźnie. dodatkowo twierdziła, że firma będzie ścigać tych, którzy wcześniej dostali pieniądze a w akcie mieli wpisaną darowiznę a nie kupno.

ale ja mam inne pytanie: w tym rozporządzeniu jest wymieniona umowa przedwstępna kupna lokalu jako dokument uprawniający do otrzymania pomocy finansowej. czy ktoś to stosował albo ma na ten temat jakieś dodatkowe informacje? np. o ile rozumuje dobrze to taką umowę przecież można później zerwać i co niby wtedy ??
Źródło: nszzfsg.org/forum/viewtopic.php?t=1229Temat: Pożyczka Polska opinie
Warunki zabezpieczenia pożyczki hipoteką
WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE SĄ obligatoryjnie WYMAGANE:
1. Akt notarialny własności nieruchomości w zależności od formy:
Ĭ‚ˇ umowa kupna-sprzedaży;
Ĭ‚ˇ umowa darowizny(decyzja z US odnośnie podatku od darowizny)
Ĭ‚ˇ wyrok sadu stwierdzający nabycie spadku;
Ĭ‚ˇ w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu decyzja spółdzielni o
przekształceniu mieszkania na własnościowe.
2. Odpis z księgi wieczystej – nie starszy niż 1 miesiąc!
3. Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy.
4. Wyciąg z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium. (opcjonalnie)
5. Operat szacunkowy – w przypadku braku,
6. W przypadku mieszkania – zaświadczenie ze spółdzielni kto jest właścicielem i czy mieszkanie jest
zadłużone.
7. Wymagane pełne ubezpieczenie nieruchomości, przepisane na Pożyczka Polska sp. z o.o. do czasu
całkowitej spłaty udzielonej pożyczki.
8. Wymagane oświadczenie pożyczkobiorcy iż zgadza się na wpis na hipotekę.
Dokumenty w/w muszą być dostarczone w oryginale lub w kserokopii potwierdzonych za zgodność z
oryginałem przez kancelarie notarialną.
Wszystkie zaświadczenia wydawane przez spółdzielnie oraz urzędy w dniu złożenia nie mogą mieć
więcej niż 30 dni. Okres ważności liczy się od daty wystawienia dokumentów.
Operat szacunkowy nie może być starszy niż 90 dni.
Ubezpieczenie musi obejmować 100 % wartości Nieruchomości oraz zawierać pełne warianty zdarzeń
losowych.
Wszystkie dokumenty prosimy przesłać w wyznaczonym w umowie terminie na adres:
Pożyczka Polska sp. z o.o.
Ul. Gen. Sikorskiego 9-11
53-659 Wrocław
Z dopiskiem ‟dział zabezpieczeń”
Źródło: forumkredytowe.com/viewtopic.php?t=9


Temat: Eurowybory i co dalej ?
" />23 tys. zezwoleń dla cudzoziemców na kupno gruntów.

W latach 1990-2008 cudzoziemcy uzyskali 23 tys. zezwoleń na nabycie gruntów o łącznej powierzchni ponad 45 tys. hektarów - wynika z informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Zbigniew Sosnowski powiedział, że w 2008 roku nie odnotowano gwałtownego spadku lub wzrostu zainteresowania nabywaniem nieruchomości w Polsce.
"Po znacznym wzroście w 2006 r., (...) tendencje w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców utrzymują się na stabilnym poziomie" - dodał Sosnowski.

W 2008 r. cudzoziemcy uzyskali łącznie 514 zezwoleń na nabycie gruntów o łącznej powierzchni ponad 1280 hektarów. Z tego 307 zezwoleń dotyczyło nieruchomości rolnych oraz leśnych, a 36 zezwoleń dotyczyło wyłącznie nieruchomości leśnych.

Najwięcej zezwoleń uzyskali obywatele Niemiec (112 zezwoleń, które łącznie dotyczyły 196 ha), Holandii (57 zezwoleń na 466 ha) oraz Ukrainy (33 zezwolenia na 10 ha).

W 2008 r. szef MSWiA wydał 160 decyzji odmownych.
Przyczynami odmowy były najczęściej:
- niewykazanie przez cudzoziemca, że zachodzą okoliczności uzasadniające jego trwałe więzi z Polską,
- niedostarczenie przez cudzoziemca wymaganych dokumentów,
- sprzeciw ministra rolnictwa (45 decyzji odmownych, co stanowi ok. 28 proc. wszystkich decyzji odmownych).
W zeszłym roku cudzoziemcy uzyskali 52 zezwolenia szefa MSWiA na nabycie mieszkań położonych w strefie nadgranicznej oraz lokali użytkowych o łącznej powierzchni ponad 3,7 tys. mkw. (51 zezwoleń wydano na rzecz osób fizycznych, a jedno zezwolenie dla osoby prawnej).

Ponadto w 2008 roku cudzoziemcy uzyskali 14 zezwoleń na nabycie udziałów i akcji w spółkach będących właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości w Polsce (13 zezwoleń dotyczyło nabycia udziałów i akcji w spółkach posiadających 38 ha nieruchomości na terenie Polski, a jedno zezwolenie na nabycie udziałów w spółce posiadającej lokale).

W ubiegłym roku zarejestrowano ponad 200 transakcji nabycia przez cudzoziemców akcji i udziałów w spółkach, będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, dotyczących nieruchomości o powierzchni ponad 7 tys. ha.
Z tego 65 transakcji zostało zawartych z naruszeniem przepisów ustawy.
Według MSWiA w sądach cywilnych zapadło 25 wyroków, w tym 19 orzeczeń dotyczyło spraw wszczętych we wcześniejszych latach.

***
Zezwolenie
Zgodnie z ustawą, nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia, które wydawane jest przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister obrony narodowej. W przypadku nieruchomości rolnych - jeżeli sprzeciwu nie wniesie również minister rolnictwa i rozwoju wsi.
Źródło: forum.suwerennosc.com/viewtopic.php?t=421


Temat: Akcja Pagórek!!!- start
Do mieszkańców Zielonego Pagórka:

Drodzy mieszkańcy. Po wielu sygnałach niezadowolenia, przewijających się również na tym forum, jako grupa osób nie do końca zadowolonych z obecnego stanu, postanowiliśmy rozpocząć pewne działania...

Tak jak wielu z Was kupiliśmy mieszkania, licząc się z faktem, że przyjdzie nam je spłacać przez dłuższy czas. Nie możemy już więcej patrzeć jak, kolejne zachowania developera doprowadzają do spadku ich wartości. Zdajemy sobie sprawę, że narzekanie na forum i przysłowiowe ,,wygrażanie pięściami’’ na zebraniach wspólnoty nie wpływa w żaden sposób na poprawę sytuacji na osiedlu.

Z uwagi na kompletny brak zainteresowania ze strony zarządcy (Expert Dom) i brak dialogu ze strony Alfaakt-u, jedyne co nam pozostaje - to wziąć sprawy we własne ręce. Gwarancja na nasze budynki powoli wygasa, a jak pokazał czas, będzie to chyba jedyny skuteczny sposób na zmotywowanie developera do działania.

Jako mini ruch społeczny;) (mamy nadzieję, że to się za chwilę zmieni ) zdążyliśmy już zapoznać się z możliwościami od strony prawnej na wyegzekwowanie naszych praw, a także złożyliśmy już wniosek w siedzibie Alfaakt-u, w którym na pierwszy ogień, poruszyliśmy problem miejsc parkingowych na Naszym osiedlu (treść pisma poniżej).

Sprawę parkingu zgłosiliśmy również do Urzędu Gminy. Ale o tym więcej wtedy gdy: po pierwsze będziemy mieli już jakieś konkrety, po drugie kiedy Powstanie Urząd Miasta Siechnice i będzie można walczyć ‟na swoim”. Póki co temat ,,idzie'' równolegle z pozostałymi działaniami.

Kolejnym krokiem będzie założenie strony internetowej, na której pokażemy potencjalnym, kolejnym nabywcom, nieco mniej kolorowe (ale prawdziwe) oblicze ,,Zielonego Pagórka’’ by mogli podjąć właściwą decyzje, lub by dać im np. możliwość dodatkowej negocjacji cen przy ewentualnym zakupie. Będą tam też kopie dokumentów, które złożyliśmy i złożymy w siedzibie developera a także w instytucjach państwowych. Głównym zadaniem strony będzie jednak lobbowanie jak najszybszej realizacji zobowiązań developera wobec mieszkańców naszego osiedla.

Gdy zwiększy się liczba osób biorących udział w Naszej ,,akcji'', powiadomimy także władze lokalne o narastającym problemie i niezadowoleniu wcale niemałej grupy społecznej.

Jeżeli są osoby chętne do pomocy w zakresie założenia strony, podpowiedzi w doborze hostingu itd. to wszelkie wskazówki bedą mile widziane

Rozumiemy, że wielu z Was nie ma czasu na walkę o sprawy osiedla dlatego też prosimy o okazywanie wsparcia na forum i dopisywanie się w tym wątku .

Poniżej treść listu, złożonego w siedzibie Alfaakt:

Do Prezesa Firmy Alfaakt, znajdującej się we Wrocławiu przy Klimasa 46/10

W związku z niedostateczną ilością miejsc postojowych i licznych zgłoszeń problemów z parkowaniem, jako mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej Staszica 2-4 zwracamy się z wnioskiem o przedstawienie, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu (UCHWAŁA NR XXXII/259/05 RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA Z DNIA 30 czerwca 2005 r.) usytuowania miejsc postojowych, należących do budynku nr 2, znajdujących się na terenie osiedla. Zgodnie z planem zagospodarowania, na każdy lokal mieszkalny przypadać powinno 1, 1 stanowisko postojowe (w zabudowie mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej-tereny MW/U). Dodatkowo, powinien zostać spełniony warunek dotyczący zapewnienia minimalnej liczby miejsc postojowych - jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów w liniach rozgraniczających ulic publicznych lub w odległości nie większej niż 300 m od terenów zlokalizowanych zostanie nie więcej niż 50% wymaganej liczby miejsc postojowych.

Po przeanalizowaniu stanu obecnego, uważamy, że te warunki nie są spełnione zarówno na terenie osiedla jak i biorąc pod uwagę dodatkowe miejsca postojowe, zlokalizowane poza terenem osiedla (parking obok oczyszczalni) Do dodatkowego parkingu, od budynku nr 1, przy korzystaniu z dostępnych dróg jest ok 485 metrów, pomijając fakt że droga tam prowadząca nie jest utwardzona i powrót pieszo z ,,parkingu’’ przy obecnej porze roku jest niemal niemożliwy.

W chwili obecnej, do użytku oddane są 3 bloki a łączna liczba mieszkań to ok 216, obecnie do użytku oddanych jest 146 miejsc postojowych, przy uwzględnieniu wskaźnika, zaznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania terenu, do dyspozycji mieszkańców osiedla, powinno być oddanych przynajmniej 238 miejsc postojowych.

W niedługim czasie do użytku zostanie oddany blok nr 4, gdzie znajduje się 80 mieszkań, zatem powinno zostać przekazanych do użytku minimum kolejnych 88 miejsc parkingowych, a powstały przed blokiem nr 4 parking posiada (analogicznie jak przed blokami nr 1 i 2) miejsce na 51 pojazdów. Po raz kolejny tworzy to ujemny bilans miejsc postojowych, co przy obecnym stanie jeszcze bardziej utrudni lub nawet uniemożliwi korzystanie z infrastruktury osiedla.

Jako posiadacze mieszkań, domagamy się dialogu w tej sprawie i odpowiedzi na zadane powyżej pytania, w przeciwnym razie powiadomimy właściwe instytucje państwowe. Rozważamy również wystosowanie zbiorowego pozwu cywilnego (rozbieżności między deklaracjami przy sprzedaży mieszkania a stanem faktycznym) oraz nagłośnienie sprawy w lokalnych mediach, a nawet założenie witryny internetowej, pozwalającej przedstawić stan faktyczny osiedla (fotografie zalanych piwnic, popękanej elewacji na której już pojawia się mech, stanu ,,chodników’’ oraz placu zabaw; braku miejsc postojowych itp.) by kolejni nabywcy w odróżnieniu od nas, mogli zapoznać się z faktycznym stanem rzeczy i wtedy podjąć decyzję o ew. kupnie. mieszkania na ,,Zielonym Pagórku’’.Z poważaniem:

Piotr N.
Jakub O.
Bartosz O.


Powyższe pismo złożyliśmy w połowie grudnia i do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi...
Niebawem dodamy tym wątku kolejne informacje, dotyczące akcji Pagórek.

Pozdrowienia dla Wszystkich mieszkańców, zycząc Szczęśliwego Nowego Roku.
Źródło: siech.aplus.pl/forum/forum/viewtopic.php?t=1894


Temat: Nieruchomości
Wrocławianie wykupują mieszkania

Tekst opublikowany dzisiaj, 09:11:31, opracowanie Ewa Mastalska

Od kilku lat wrocławianie mają możliwość wykupu lokali komunalnych na własność. Z tej możliwości korzysta coraz więcej osób.

- Zgodnie z uchwałą rady gminy z 27 lutego 1998 r. pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych przysługuje najemcom, z którymi umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony – wyjaśnia Julia Wach z Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miejskiego

Lokal jest sprzedawany jako odrębna nieruchomość w trybie bezprzetargowym. Od jego ceny udziela się znacznej bonifikaty. Wynosi ona 97% jeśli wszyscy lokatorzy jednocześnie wykupią swoje mieszkania wszystkie mieszkania lub 85% w pozostałych przypadkach.

Bonifikata może być udzielona tylko raz tej samej osobie. Nie stosuje się jej w wypadku budynków jedno - i dwulokalowych.

Kwota za wykup mieszkania może być rozłożona na raty roczne płatne przez okres do 10 lat. Wysokość pierwszej wpłaty nie może być niższa niż 30% ustalonej ceny. Wierzytelność Gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

Sprzedaży nie podlegają lokale w budynkach przeznaczonych do kapitalnego remontu lub do wyburzenia oraz w budynkach, w których przewidywana jest zmiana ich funkcji. Dotyczy to również obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów, gdzie powierzchnia lokali użytkowych jest większa od lokali mieszkalnych.


Gdzie się zgłosić


Sprawy związane z wykupem mieszkań komunalnych można załatwić w Wydziale Mienia Komunalnego i Skarbu Państwa UM przy alei M. Kromera 44. Wyjątek stanowią przypadki, kiedy lokal znajduje się na gruncie będącym własnością gminy lub jest zabudowany wieloma budynkami, których część lokali należy jeszcze do gminy. Wówczas sprawą wykupu zajmuje się Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 2/4.

Wnioski o wykup mieszkania należy złożyć najpóźniej do końca 2012 roku. Wymagane dokumenty to wniosek użytkowania wieczystego lub współużytkowania, odpis księgi wieczystej oraz inne dokumenty potwierdzające stan prawny lokalu (umowa kupna-sprzedaży, umowa zamiany, orzeczenie sądu, potwierdzenie o nabyciu spadku itp.).

- Na naszym osiedlu dość dużo osób skorzystało z możliwości wykupu mieszkań komunalnych – opowiada Barbara Szczepaniak, przewodnicząca zarządu Rady Osiedla Przedmieście Świdnickie. – Są zwykle zadowoleni, ponieważ nie wymaga to dużych nakładów finansowych. Ewentualne problemy pojawiają się czasem później przy relacjach z nowymi zarządcami, ale to zupełnie inna sprawa.


Wyremontowane nie na sprzedaż


Czasem jednak przepisy różnicują zasady wykupu mieszkania nawet wśród lokatorów jednego budynku. Taka sytuacja przydarzyła się mieszkance kamienicy przy ul. Szczytnickiej, która zastrzegła swoje dane do wiadomości redakcji.

- Mieszkam tu od ponad 40 lat. W lutym ubiegłego roku złożyłam podanie o wykup mieszkania na własność. Wzięłam nawet na ten cel pożyczkę w banku. Nie przypuszczałam, żeby mogły pojawić się jakieś trudności. Pod koniec roku był u mnie rzeczoznawca i twierdził, że procedura wykupu powinna zakończyć się w lutym lub w marcu - opowiada starsza pani.

Po pewnym czasie kobieta próbowała dowiedzieć się jak zaawansowana jest sprawa jej mieszkania. Ze zdziwieniem dowiedziała się wtedy w Wydziale Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego, że nie może być ono wykupione, ponieważ przeszło generalny remont po 1990 roku.

- Urzędnicy powoływali się na uchwałę z 2004 roku. Istotnie jest w niej paragraf, że wykupowi nie podlegają lokale, w których odbył się remont czy generalna modernizacja. Część moich sąsiadów miała szczęście, ponieważ załatwiła formalności przed wejściem w życie tego przepisu. Nie rozumiem tylko, dlaczego nie powiedziano mi tego we momencie składania wniosku.

Zdeterminowana kobieta napisała do prezydenta Rafała Dutkiewicza oraz do przewodniczącej rady miejskiej Barbary Zdrojewskiej. W odpowiedziach oboje powołali się na wspomniany przepis i odesłali ją z powrotem do Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości. Pani przewodnicząca i zastępca dyrektora wydziału wspominali, że specjalny zespół pracuje teraz nad poprawką do tego niefortunnego przepisu. Z nowych zasad byłyby wyłączone lokale, w których rozpoczęto wcześniej sprzedaż mieszkań. Wątpię jednak, czy ten przepis szybko wejdzie w życie. Miał być poddany pod głosowanie na styczniowej sesji radzie miejskiej, a tymczasem nadal nie trafił do porządku obrad. Słyszałam, że zespół ma zostać powołany dopiero na początku przyszłego roku. Tymczasem takie rozwiązanie mogłoby bardzo ułatwić życie wielu ludziom, którzy marzą, by wreszcie mieć coś własnego. Zapobiegłoby także niesnaskom pomiędzy sąsiadami, którzy są teraz podzieleni na tych gminnych i własnościowych – kończy kobieta.

- Istotnie na razie obowiązuje przepis, który uniemożliwia części lokatorów wykup mieszkań – przyznaje Kazimierz Filar, zastępca dyrektora Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości. – Przygotowany jest już jednak ostateczny projekt zmian. Powinien on znaleźć się w programie kwietniowej lub majowej sesji rady miejskiej.

http://www.wfp.pl/wroclaw-miasto/news.php?id=9782
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=91


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © DRAGON :)